Standpunten

Lokaal:

Afvalstorten op de milieustraat in onze gemeente wordt voor de inwoners gratis gemaakt door deze straat op duurzame wijze in te richten.

Woningbouw (duurzaam) mogelijk maken in of bij kleine kernen. (Zoals op de uitbreidingslocatie Het Hooge 2.)

Recreatie en toerisme tot een volwaardige economische activiteit maken.

Maak de infrastructuur optimaal waarbij fietsers en voetgangers een volwaardige plaats krijgen.

OZB de komende raadsperiode niet verhogen.

Openbaar onderwijs mogelijk blijven maken (in dorpen of met vervoer).

Belastingen en leges zo laag mogelijk maken met als doel – binnen wettige mogelijkheden – afschaffen. Dit om de lasten laag te houden en de leefbaarheid in de verschillende wijken te verhogen.

Er moet een ombudsman komen. Communicatie en invloed burgers optimaliseren

Sociaal:

De ouderen (50plussers) in onze gemeente hebben een volwaardige plek en moeten dan ook geholpen worden bij levensbestendig wonen, goede en snelle zorg bieden, zorg voor preventie, veiligheid, recreatie en mobiliteit. Een resultaatgericht ouderenbeleid is nodig.

Voorzieningen voor de jeugd bouwen of inrichten.

Gebiedsteams beter laten functioneren onder directe verantwoordelijkheid van de wethouder.

  • Armoedebestrijding is topprioriteit.
  • Mensen met een kleine beurs ondersteunen we.
  • Optrekken van de grenzen om toegelaten te worden tot voorzieningen tot 120 procent van het bijstandsniveau.

Stimuleren van zorgvoorzieningen (zorgboerderijen, herstelbedden, verzorgingshuizen).

De overheid opereert ten dienste van de burgers, helpt waar mogelijk met advies, geld of met materialen, en is maximaal toegankelijk. Niet de vraag of er recht is op iets, maar hoe kunnen we helpen, moet centraal staan.

Forse verhoging van dorpsbudgetten. Activatie van dorpshuizen door de eigen inwoners.
Voorbeelden: met name in de Molukse wijk en het Haerenkwartier

Kunst en cultuur stimuleren en ondersteunen in alle opzichten, met name het Fries en het Stellingwarfs. Steun aan de bibliotheek.

Sport is een belangrijke bouwsteen voor een gezonde en plezierige samenleving

We streven een inclusieve samenleving na.

We zijn voor een duurzame samenleving, maar gebaseerd op realisme en kostenbewustzijn.

Ooststellingwerf:

LSO is voor een zelfstandige gemeente, en dus tegen een fusie.

LSO wil de regie weer terug bij de gemeenteraad.

LSO is duaal ingesteld en wil kijken naar de inhoud. Goede en duidelijke procedures en omgangsvormen helpen daarbij.

Niet alleen oppotten maar vooral investeren, lage lasten zijn het uitgangspunt.

Dure oplossingen bij grote projecten zijn geen vanzelfsprekendheid. (Zoals bij de pijndossiers: Appelscha Hoog, het Biosintrum en de Gemeentewerf)

Stimuleren werkgelegenheid passend bij Ooststellingwerf.

Wonen en werken mogelijk maken

Ondernemers behouden voor de gemeente en het faciliteren voor passende ondernemers bij vestiging in onze gemeente.

We zijn tegen de komst van een datacentrum.

Wij willen graag onze tradities en leefwijzen behouden (zoals bijvoorbeeld tentfeesten en carbid schieten). Plattelandstradities zorgen voor sociale binding en moeten daarom worden beschermd.